De Kerk in Oost-Indiλ

Inventaris van goederen van Gerrit Jansz uit Brugge

Algemeen Rijksarchief, Den Haag
Eerste afdeling, VOC-archief
Collectie nummer 1.04.13
Inventarisnummer 5273
Scheepssoldijboek Zon 1637-1638
geen folionummering

Inventaris van alle de goederen achtergelaeten bij saligher Gerrit Jansz. van Brugge, in sijn leven gewesen provoost opde fluijt de Sonne, overgeleden tusschen den 6en en den 7e maert 1638 des nachts, sonder dispositie van sijne goederen, ende eenich testament ofte uijterste wille gemaeckt te hebben. Ende op de 8en martij daer aenvolghende voor de mast vercocht als volcht.

Aen Dirck van Rodenkerckevan Wesel, soldaet, voor 1 kist ƒ 5:-:-
voor 1 hembde ƒ 1:11:-
    ƒ 6:11:-
Willem Jansz. van Luijck 1 hembde ƒ 1:7:-
Roeloff Meijndertsz. 1 hembde ƒ 1:7:-
Jan Hansz van Muijden 1 hembde ƒ 1:8:-
voor 2 cannen ƒ -:14:-
    ƒ 2:2:-
Christoffel Harkmans 1 hembde ƒ 1:7:-
Jan Joosten Smith 2 broecken ƒ 1:7:-
  2 hembroecken ende  
  3 paer coussens ƒ -:18:-
  1 bultsack, bolkvanger  
  ende cussen met sloop ƒ -:7:-
    ƒ 2:12:-
Harman Roelofs 2 broecken ƒ -:12:-
  neusdoecken ƒ -:15:-
    ƒ 1:7:-
Dirck Jansz, jongen,  2 paer cannen ƒ -:11:-
Jan Martsz van Nieuweweg 1 Engelsche muts ƒ 1:8:-
  4 messen met 1 schoen ƒ 1:5:-
    ƒ 2:13:-
     
    ƒ 19:17:-

(folio 2)
 

Sipke Jansz, jongen,  3 roode mutsen ƒ 1:-:-
Eggert Broers 2 oude hembden ƒ -:4:-
Jan Cornelisz van Wiesbroeck 1 borsteltgen, 1 tyntge  
  met look, 1 doosje  
  met garen ende wat papier ƒ 1:-:-
Marten Jansz 1 paer schoenen ƒ 1:16:-
Jan Hendricks van Brugge    
ende Jacob Joosten van Deventer    
ijder voor de helft 3 tobaxdoosen, tobak  
  met tobaxpijpen 't saem ƒ 2:17:-
Anthonij van Arnhem 1 can, 2 lepels ende seep ƒ -:19:-
    ƒ 7:16:-
     
van dandere syde   ƒ 19:17:-
Aldus gedaen, geinventariseert ende vercocht ƒ 27:13:-

desen 8e martij 1638 t'oirconde.
(ondertekend)
G. Kalff.


Focus in dit onderdeel
  • Een nieuwe vormgeving voor de website!
  • B@tavia is online sinds 1996.
  • Contact
  • Home