De Kerk in Oost-Indiλ

Testament en inventaris van goederen van Cornelis Dingemans uit Baal

Algemeen Rijksarchief, Den Haag
Eerste afdeling, VOC-archief
Collectie nummer 1.04.13
Inventarisnummer
Scheepssoldijboek Walvis, 1644

In den Name des heeren onsens saligh maeckers Jesu Christy, naer de geboorte dessens duysont ses hondert vier en vertich den seventhiende maij. Compareerde voor mij, Pieter Lemoynde van Middelburgh, coopman opt schip de Walvisch ende de onder geschreven getuijgen Cornelis Dingemans, adelborst, oudt omtrent negen en dertich jaaren, welcke sieckelijck te coey leggende doch zijn vollcomen verstand ende vijff sinnen machtich zijnde te gebruycken, overdenkende de broosheyt des menschelijkes leven, datter niet seeckerder is al de doot ende niet onseeckerder dan de uyre desselste, heeft dien volgende van zijn tijdelijcke goeden die hem godt almachticht op desen werelt heeft gewesen te verleenen willen dispo - neeren in maniere als volcht.

Eerst ende voor all soo beveelt hij testateur zijn ziele, wanner die uijt sijn lichaem sall gescheyden wesen, in handen godes in christelijke begraffenisse, voor alle doot ende te niet doende alle testamenten, codecillen, giften des doots bij hem voor dato deses voor eenige notaris ofte getuijgen gepasseert, niet willende dat de selve ofte eenige van dien eenige cracht hebben ofte effect sorteren zullen dan dit alleen. Coomende verders tot dispositie van zijne naergelaten goederen. Soo maeckt ende legateert hij testateur aende arman tot Delft t'saldo van een reekening verdient op tschip Shartogenbosch, te goet bedraegende de somma van eenendertich gulden sesthien stuyvers eens.

Ten tweese maeckt aen Jan Princen van Bhael, wesende sijn oom, ses carolus guldens uyt sijn verdiende gage.

Ten laetste maeckt ende legateert aen Claes Jacobs van Hoesum aedelborst alle sijn te goet hebbende maentgelden met een testamaent van Isacq Claesz. van Breda, voor dese aende testateur gemaeckt mitsgaders zijn kist ende plunderagie die naer sijn overleijden zallen bevonden worden, ende dit alles in consideratie vande goede hulpe ende bijstant die hij testateur vande voorseyde Claes Jacobsen geduerende sijn zieckte heeft genooten.

Dit alles seyde ende verclaerende hij testateur te wesen zijn testament ende wijterste wille, willende ende begerende dat het selve naer sijn doodt in alles sall aenvaert, oock dat alle clausulen naer rechte gerequereert in desen niet en wezen begrepen, nochtans voor alle rechten plaets grijpen zall naer de beste forme van onse landen.

Versouckende derhalven aen de heere bewinthebbers, ter plaetse daer zijne verdiende maentgelden sullen moeten betaelt worden, dat de selve gelieven te sien als mombaers ende executeurs van dit testament op dat d'boven genomineerde eerffgenaemen niet gefrustreert werden.

Aldus gedaen ende beslooten ten daaghe, maendt ende jare als boven, ter presentie van Gerrit Cleijmans, adelborst, Edwaart Arentsz. van Frackendael, adelborst, ende Christiaen Abramsz. Oosterhouck, assistent, getuygen van goeden geloove hier toe versocht ende gebeden die dese neffens mij hebben onderteekent,
ons present

(+ handtekeningen van de getuigen)

(het testament wordt gevolgd door een inventaris)

Inventaris van de naergelaeten goederen van Cornelis Dingemans zaliger, overleede adij. 7e junij anno 1644, bestaende int naervolgende te weeten

1/2 pond gheveeslunen
2 pond witte guigbuis
1 pond salam pourij (1)
1 pond chits (2)
1 rolle swarte satijn
2 role armesijn (3)
1/2 gingans (4) (5)
1 paer zijde coussen
3 strengen zijde
1 pack gingans cleeren
5 paer hembden
2 paer nieuwe schoenen
1 grouwe hoet
1 beulsacq (6)
1 reeckening verdient ende geslooten int schip shartogenbosch adij. 18e julij anno 1637 waer van tsaldo monteert ƒ 31:16:-
1 ditto vant casteel Zeelandia anno 1642 waer van tsaldo monteert ƒ 303:3:2
1 ditto verdient int schip Nassouw anno 1642, waervan tsaldo is ƒ 20
1 ditto verdient in casteel Batavia anno 1643 waer van tsaldo is ƒ 49:11:2
1 ditto geslooten int schip de Walvis anno 1644 waervan tsaldo monteert ƒ 52:6:10
1 testament noch bij hem bevonden aen hem gelegateert van eenen Isack Claesz. van Breda waer op te goet is bevonden ƒ 205:18:7

Aldus gedaen ende geinventariseert in presentie vande onder geschreven getuijgen daer toe gecommiteerdt diedt tselve toerconde deses met hun gewoonelicken hant tecken hebben bevestich

(+ handtekeningen)


Noten:
(1) Salempourij: textiel uit Salempouris in Coromandel.
(2) Sits of chindonos. Kleurig bewerkte doeken van katoen of zijde, meestal gebruikt voor tulbanden en gordels.
(3) Armozijn: dunne zijde- of katoenachtige stof, veelal als voering gebruikt, genoemd naar de stad Hormuz.
(4) Gingans: eenvoudige katoenen doeken. De naam is afkomstig van de Franse plaats Guinamp in Bretagne waar veel weverijen waren.
(5) De goederen die Dingemans bij zich heeft zijn een voorbeeld van de voering, oosterse handelswaar die compagniesdienaren in beperkte mate in hun bagage naar Europa mochten meenemen. Dit vormde een welkome aanvulling op het loon dat ze bij de VOC verdienden.
(6) Bultzak, reistas voor zeelieden.


Focus in dit onderdeel
  • Een nieuwe vormgeving voor de website!
  • B@tavia is online sinds 1996.
  • Contact
  • Home