De Kerk in Oost-IndiŽ

Testament en inventaris van goederen van Cornelis de Vlamingh uit Mechelen

Algemeen Rijksarchief, Den Haag
Eerste afdeling, VOC-archief
Collectie nummer 1.04.13
Inventarisnummer 5279
Scheepssoldijboek Olifant 1646-1647
geen folionummering

Inden Name des heeren. Amen.
Bijden inhoude van deze jegenwoordige openbare instrumentie tzij cunt cennelijcke ijghe... .
Naerde geboorte onzes heeren ende zalich maacker Jesum Christum duijsent seshondert zevenenveertig op den ultimo junij passado, compareerde voor mij Jan vande Velde, onderkoopman, rechtevoors opt schip den Witten Oliphand bescheijden ende der getuijgen hier naer beschreven d'eersaeme Cornelis de Vlamingh van Mechelen, bosschieter, zieckelijcq te bedde leggende, nochtans sijn verstand, memorie ende vijf sinnen machtich ende ten volle gebruickende zoot uijt wendich bleecq ende mij anders niet conden bemercken,
den welcken overdenkende de zwackheijt ende broosheijt der menschelijcken Nature, datter niet zeeckerders en is dan de doot, ende ter contrairrie niet onseeckerder dan de tijt ende uijre van dien, derwege en heeft van deze werelt niet conden scheijden, zonder bevooren van zijne tijdelijcke goederen hem van Godt Almachtich op deser aarde verleent in maniere als 'tvolcht te disponeeren.
Comende voor eerst ter dispositie, beveelt eerstelijck ende voor al sijn ziele zo wanneer die uijt sterfelijcke lichaem zal verhuijst zijn in handen van God zijnen hemelecken vader ende sijn doode lichaem de cristelijcque begravinghe dan naer tijt ende gelegentheijt.

Ten tweeden casseert ende wederroept zulcx, hij doet bij desen alle vorige testamenten welck maackinghe te niet ende van geender waerde althans ende van nieuws disponeert,
legateert aen Hans Mauritsz van Oostenburgh, hooghbootsmansmaat, de zomma driehondert guldens eens. Mitsgaders sijn testateurs kist ende plunderagie.
Aen Pieter vander Bosch van Schiedam, bosschieter, hondert guldens.
Item aen den dovene Steven Frederitz,
aen Jan Boevehuijs de zomma mede als boven van hondert guldens.
Vorder aen sijn vader Cornelis Splinters, scheepstimmerman, woonachtich te Mechelen, hondert guldens, dan bij afflijfficheijt van de vader aen sijn testateurs broeder Jochem Splinter de zelvige zomma als gesecht.
Aenden armen ter voorschreven stede de penningen van sijn testateurs reeckening alhier opt 'tschip de Witten Oliphand verdient,
noch aen Anthonij France vander Velde 't resterende vande maentgelden bij zo verre noch te goede is,
alle twelcke voorschreven staet, verclaert hij testateur te wesen in testament ende [uijterste] wille ende begerende dat tzelve naer zijn over- lijden effectzorteeren ende staat grijpen zal tsij als testament codicillie ofte andersints zoot naer goedertieren gewoonte best zal mogen bestaen, alwaart schoon dat alle zolemeteijten van rechten in deze noodich gerequireert niet en waare. Geobberveert, versoeckende derwege hij testateur der edele compagnie als executeurs over sijn wegh- maackinghe te willen wesen omme dat de lieden te gevoech- gelijcker ende eerder aen haare penningen mochten geraacken aldus gedaen ende gepasseert ten jaere, maande, dagen als vooren

(+ handtekeningen)

Inventaris vant naergelatene goederen van zaligher, Cornelis de Vlamingh van Mechelen, bosschieter in zijn leven adij 21en julij Anno 1647: Inden heere ontslapen. Bestaande de goederen als [volcht], namentlijck

1 paer combarst, haast versleten
1 paer oude zijde coussens
1 linne pacq cleeren
2 lappen van tatsachelas
1 hemt ende
1 oude Engelse muts
1 oude aapuls
1 oude broecq
1 compagnies kistjen


Focus in dit onderdeel
  • Een nieuwe vormgeving voor de website!
  • B@tavia is online sinds 1996.
  • Contact
  • Home